SWAP

Syv mil i samarbeid med Plan-B Studio og Scenograf Silje Sandodden Kise utvikler nå en digital plattform som skal tilrettelegges for bytte, kjøp og adopsjon av sceniske materialer, scenografi, kostymer og annet utstyr. Plattformen blir tilgjengelig for alle scenekunstnere, organisasjoner og institusjoner i Norge. Initiativet er tatt videre etter rapporten "Bærekraftig produsjon i scenekunstfeltet" skrevet av Silje Sandodden Kise, Kjetil Falkum og ....
Plattformen skal utvikles i perioden oktober 2021 - mai 2022 med lansering juni 2022.  
Prosjektet skal brukstestes av en sammensatt arbeidsgruppe som settes sammen av flere personer og institusjoner i forkant. 

Mangel på lagringsplass, behovet for å imøtekomme bærekraftige mål....


 

Scenekunstfeltet i Norge har mange gode intensjoner og mye dårlig samvittighet. Det finnes gode initiativer og tiltak for bærekraftig produksjon, men de er i liten grad formalisert i strukturer hos teatrene eller i scenekunstfeltet. Problemet ligger ofte i det som skjer etter en produksjon, der elementer som er kjøpt inn eller laget spesielt for produksjonen, ofte blir kastet for frigjøre plass til neste produksjon. . Utfordringene er jevnt over mangel på ressurser som arbeidskraft og tid til å demontere, sortere og videreformidle, mangel på lagringsplass og dårlig planlegging tidlig i produksjonsfasen. Prosjektet “Hermit plattform” (arbeidstittel) vil basere seg på rapporten “Bærekraftig produksjon i scenekunstfeltet”.  Den er utviklet av scenografene Silje Sandodden Kise og Hege Pålsrud. Det kommer tydelig fram at det er ønskelig med et gjenbrukssenter etter modell fra andre land, men tilpasset Norge. Bakgrunnen for initiativet er feltets egen erkjennelse av et manglende fokus på bærekraft i scenekunstproduksjoner.
 

I forarbeidet til denne søknaden har Syv mil i samarbeid med Proscen foretatt en markedsundersøkelse for å behovsprøve ideen bak en nettbasert digital bærekraftig tjeneste som skal være brukervennlig og mest mulig selvstyrt av enkeltkunstnere, kompanier og institusjoner. Det som inngår i den digitale løsningen er bytte, kjøp og leie av scene materialer som scenografi deler, rekvisitter, kostymer, stoffer og teknisk utstyr. Ideen ble også presentert i et samlet forum gjennom Proscen om tilskuddsløsningen “Scenekunstpool 2021”. Ideen som er forankret i SYV MIL ble positivt mottatt og flere ønsket å bidra videre i form av å være en del av arbeidsgruppen.